Iskolánk története

Az első írásos emlékek az iskoláról 1729-ből valók. Gregor Miskolczi 35 éves tanító tevékenykedett ekkor a falunkban, aki Felvidéken született, latinul, magyarul, lengyelül, tótul és németül beszélt. Nemcsak tanított, de esketett, keresztelt és temetett is. Szobája egyben tanterem is volt. Olvasást, számolást, írást és hittant tanított.

1785-től a faluban két iskolamester tevékenykedett, egy magyar és egy német (II. József 1784-es nyelvrendelete miatt). 1798-ban építették meg az első iskolát Mágocson, amelyben 2 oktatóterem és két lakószoba (magyar, német tanítónak) volt.

Az 1800-as évek elején a falu tanköteles korú gyermekeinek száma 327 fő volt, de ebből csak 132-en vettek részt az oktatásban. A falu lakossága ekkor 3265 személy. 1816-ban Mágocs mezőváros lett, ezzel megkapta a vele járó kiváltságokat is. Mária Terézia, apja és fia betelepítésének következményeként a lakosság főleg németajkú (sváb település). Ekkor a nemzetiségek megoszlása a következőképpen alakult: német lakos 2333 fő, egyéb (magyar) 518 fő, zsidó 76 fő.

A városi iskola 1842-ben kapott először utasítást arra Scitovszky János megyéspüspöktől, hogy javítsanak az oktatásügyön. Mihály napig az összes iskoláskorú gyermeket össze kellett írni és 3 osztályba be kellett sorolni. Így a tanításon már 296 fő vett részt. 1851-től zsidó iskola is működött Mágocson Leopold Pollák vezetésével és 38 tanköteles korú diákkal. Mindkét iskolában a tanítás nyelve a német volt, de magyar órájuk is volt a tanulóknak. A kiegyezés után bevezették az általános tankötelezettséget és az anyanyelven történő oktatást.

Az agyagárukkal foglalkozó iparos szakmák Mágocson már a század elején nagy jelentőséggel bírtak. Így ipari iskolát hoztak létre, amelyet az 1884-85-ös tanévben Salamon József királyi iskolafelügyelő jelenlétében nyitottak meg 37 fővel. Tanított tantárgyak a számtan, az olvasás, az írás, a történelem, a rajz és a közhasznú ismeretek voltak. Heti 3 nap: kedden, csütörtökön és vasárnap jártak iskolába. Tanulható iparágak: csizmakészítő, cipész, asztalos, esztergályos, lakatos, kovács, szabó, takács, fazekas, nyeregkészítő, órás, kőműves, tetőfedő, kötélverő, mézeskalácsos voltak. Az igazgató mellett 11 tanár dolgozott az iskolában.

A Bethlen kormány idején új iskolatípusokat hoztak létre (A, B és C típus). A főispán irataiban, amelyek Mágocsról szólnak, a következőket olvashatjuk: „Mágocson, ahol az iskola eddig az A-Typusnak lett volna megfelelő, az iskolaszék határozata értelmében a C-Typust választották.” (Franz Teufel: Mágocs, Nagyközség Baranyában, A helység krónikája I. rész 1250-1800, 1993) Ami azt jelenti, hogy az oktatás magyar nyelven folyt és a kisebbségi nyelv rendes és kötelező tantárgy lett.

1931-ben felmerült, hogy a faluban kolostort kellene alapítani, mivel bővíteni kell az iskola kereteit. 1934-ben be is indult a kolostoralapítványi iskola, amely leányiskola volt. Az iskola igazgatója a mindenkori plébános.

A második világháború kirobbanásáig egyre magasabbak lettek az osztálylétszámok, ezért egyre több tanárt kellett alkalmazni. Azonban a háború óriási nehézséget okozott az iskola működésében. Sok férfi tanár bevonult katonának. Komolyan kellett venni a német anyanyelv fokozottabb érvényesülését, amely sok pedagógusnak okozott nehézséget, mert nem volt benne kellő gyakorlatuk. Az zsidó iskola megszűnt a zsidó lakosság deportálásával. 1948-ban az általános iskolákat államosították, ezért az iskolanővérek szétszéledtek. Az oktatás 2 épületben folyt tovább. A tanulólétszám a felvidéki és a kiskundorozsmai betelepítések következtében megnövekedett.

Az 1960-as évekre már 18 tanár tanította a megközelítőleg 500 diákot a mágocsi iskolában. Mivel a faluban közel 200 cigány lakott, cigány napközit működtettek. Itt a gyerekeknek napi háromszori ingyen étkezést biztosítottak. A 60-as években további változás volt, hogy körzetesítettek, így Alsómocsoládon megszűnt a felső tagozat, az alsó tagozat pedig a mágocsi iskola tagiskolájaként működött tovább. Már 26 pedagógus tanította a nebulókat, akik létszáma 522 fő volt. Ekkor a mágocsi tantestület tagjai kiváló szakemberek voltak. Három szakfelügyelő is dolgozott az iskolában. A visszajelzések alapján a középiskolákban a tanulóink az elsők között voltak. Az általános iskola mellett gyógypedagógiai osztályok is működtek. Az ipari iskola fénykorát élte. A nemzetiségi német oktatása csatlakozó órákban történt azoknak a tanulóknak, akik németet szerettek volna tanulni.

Majd megszűnt a nagyhajmási iskola felső tagozata is és a diákok bekerültek Mágocsra, ami tovább növelte a tanulólétszámot. Amikor 1972-ben a mellettünk lévő városban felépítették a szakmunkásképző iskolát, Mágocson végleg megszűnt az ipari iskola. Az általános iskola teremhiánya miatt délelőtt és délután is váltva folyt az oktatás. Ezután megszűnt Alsómocsoládon és Nagyhajmáson is az alsó tagozat. Az 1970-es évek elején megszűnt a kispusztai 1-8 évfolyam, majd a mekényesi felső tagozat, a 80-as évek elején pedig az alsó tagozat is körzetesítve lett. Ettől kezdve a tanulók Mágocsra jártak már iskolába. Ekkorra már elkerülhetetlenné vált egy új iskola megépítése.

1984-ben átadásra került a kétemeletes új iskola, amely a már meglévő 4 tantermes iskolához lett hozzáépítve. Ebben tanítunk jelenleg is. A zárda épülete átalakult napközivé (1-8 évfolyamon), hatalmas udvara lehetőséget adott a gyerekeknek a mozgásra.

1985-86-os tanévben az évfolyamokon működő osztályok közül az egyikben már német nemzetiségi oktatás folyt. A 80-as évek végére megtörtént a teljes körzetesítés, így a környező falvakból minden tanköteles korú gyermek a Mágocsi Általános Iskolába járt.

1990-re az iskola és az önkormányzat viszonya megromlott. Igazgatóváltások nehezítették a pedagógusok munkáját, valamint pedagógus elbocsátások miatt a gyógypedagógiai osztályok is megszűntek.

1993-ban megindult a zeneiskolai képzés. Az évek során a tanszakok kínálata bővült. Mára 4 tanszakon tanulhatnak a gyerekek (akkordikus, zongora, rézfúvós, fafúvós).

1994-ben az önkormányzat pályázatot írt ki az igazgatói pozíció betöltésére. Az állást Enyedi Gáborné német népművelő szakos tanár nyerte el. Augusztus 1-től nevezték ki és azóta is – kisebb megszakítással – ő az iskola igazgatója. Az iskolába ekkor 376 fő jár (37 fő a kisegítőbe), a pedagógus létszám pedig 31 fő. Igazgatósága alatt évfolyamonként 2 osztály működött. Az iskola mellett négy gyógypedagógiai osztály működött, kettes összevonásban. Ez csak tanórai szegregációt jelentett. Az itt tanuló diákok integrációja a normál osztályokba 2009. szeptember 1-jén következett be. Előtte két évvel azonban már elkezdődött az első osztályba kerülő SNI gyerekek normál osztályokban való elhelyezése. Ez a helyi rendelet igen nagy nehézséget és egyben új kihívást is jelentett az iskolának és pedagógusainak.

1995-ben kezdődött meg a mágocsi iskolában a számítástechnikai oktatás (4-5 számítógéppel), ami a környékünkön egyedülálló volt.

2000-ben az iskola fuzionált a Művelődési Házzal és a Könyvtárral, amely egységnek a vezetője az iskolánk igazgatója lett. Ehhez csatolták 2004-ben az óvodát. Az iskola neve ekkor a Hegyháti Általános Művelődési Központ lett.

  1. augusztus 1-jén egy DDOP-os pályázat benyújtása miatt fent kellett tartani 11 önkormányzat (Alsómocsolád, Bikal, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Lengyel, Mágocs, Máza, Mekényes, Nagyhajmás, Szárász, Tófű) közreműködésével egy intézményi társulást. Minden iskola, óvoda és a Mágocsi Könyvtár is beletartozott. Ekkor főigazgatónak a Bikal-Egyházaskozári igazgatót választották. A pedagógus elbocsátásoknak köszönhetően jelentkezett először a szakos ellátottság problémája. A következő évben újabb igazgató választásra került sor. A nálunk évekig igazgató-helyettesként dolgozó Hegedüsné Paholik Márta került a vezetői pozícióba.
  2. január 1-vel az iskolák (csak az iskolák) állami fenntartásba kerültek. Intézményünk új neve Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lett. Az újabb választáson ismét Enyedi Gáborné került az igazgatói székbe, az igazgató-helyettes pedig Hegedüsné Paholik Márta lett. 2016-ban kerültünk a Szigetvári Tankerületi Központhoz. 2021 év végéig voltunk vezetőt tekintve ugyanebben a felállásban. Majd év végén az igazgató-helyettes, 2022-ben pedig az igazgató vonult nyugdíjba. 2022-23-as tanév második félévétől Gojákné Sziveri Helga lett az igazgató, Jánó Dezsőné pedig az igazgató-helyettes.